واحد آزمایشگاه

 • پورخلیل

  داخلی : ۱۰۸

 • پست الکترونیکی:

  lab@amvaj-co.com

واحد برنامه ریزی تولید

 • مجیدی

  داخلی : ۱۱۲

 • پست الکترونیکی:

  production@amvaj-co.com

واحد تضمین کیفیت

 • موقر

  داخلی : ۱۱۵

 • پست الکترونیکی:

  qa@amvaj-co.com

واحد فنی مهندسی

 • قلی زاده

  داخلی : ۱۱۱

 • پست الکترونیکی:

  eng@amvaj-co.com

واحد کنترل کیفیت

 • بهرام شیرچی

  داخلی : ۱۱۸

 • پست الکترونیکی:

  qc@amvaj-co.com

واحد بسته بندی

 • خوش لقاء

  داخلی : ۱۲۳

 • پست الکترونیکی:

  packing@amvaj-co.com

واحد بازرگانی

 • فرید

  داخلی : ۱۰۵

  آزاد : ۰۱۱۴۴۴۱۲۱۸۶

 • پست الکترونیکی:

  market@amvaj-co.com

قالب سازی

 • محمدیان

  داخلی : ۱۲۶

 • پست الکترونیکی:

  molding@amvaj-co.com

انبار

 • قلی زاده

  داخلی : ۱۲۴

 • پست الکترونیکی:

  warehouse@amvaj-co.com

واحد مالی

 • سلطان پور

  داخلی : ۱۲۷

 • پست الکترونیکی:

  financial@amvaj-co.com

نگهداری و تعمیرات

 • جلالیان

  داخلی : ۱۲۵

 • پست الکترونیکی:

  net@amvaj-co.com