اعضای هیئت مدیره

آرمین بلالی مقدم

عضو هیئت مدیره و مدیر داخلی

اکرم محسنی

نائب رئیس هیئت مدیره

علی بلالی مقدم

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل