واحد نگهداری و تعمیرات

واحد نگهداری و تعمیرات

  • نگهداری و تعمیرات روزمره، اضطراری، پیشگیرانه و پیشگویانه
  • نگهداری و تعمیرات ایستگاههای تولیدی
  • برنامه ریزی واجرای پروژه های نوسازی، بهینه سازی و افزایش ظرفیت تولید

اهداف واحد نگهداری و تعمیرات

  • رفع نواقص و معایب جزئی قبل از نیاز به تعمیرات کلی.
  • جلو گیری از افزایش اثرات عیوب و نواقص و توسعه آن در کل مجموعه.
  • افزایش طول عمر تجهیزات و در نتیجه صرفه جویی در خرید تجهیزات جدید.
  • کاهش توقف تولید و جلوگیری از زیانهای ناشی از وقفه درکار.
گروه صنعتی پلاستیک امواج ( سهامی خاص ) 1389