دستگاه تزریق ۳۶۰ تن

کد : E004

محل استقرار: سالن تولید

ملاحظات / سایر مشخصات فنی : هایتن – ۱۱۲۷گرمی