دستگاه تزریق۳۲۸ تن

کد : E006

محل استقرار: سالن تولید

ملاحظات / سایر مشخصات فنی : SHE-836 گرمی