دستگاه تزریق ۱۴۰تن

کد : E005

محل استقرار: سالن تولید

ملاحظات / سایر مشخصات فنی : هایتن سینگر-۲۰۰ گرمی